„ŠANCE 22“

loga MPSV_01

Informace o zahájení a realizaci projektu:

„ŠANCE 22“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001286

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

Hlavním problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je problematika recidivy osob, které jsou

ve výkonu trestu a připravují se na propuštění. Recidiva dle Statistické ročenky VS ČR za 2014

dosahuje 71% (Z toho 50% již minimálně potřetí a 50% do 6měsíců po propuštění) a stále roste,

přičemž její řešení je hlavním programem připravované Strategie vězeňství 2020. Zahr. praxe ukazuje

(př. Kanada dle info. PMS), že pokud se těmto osobám s omezeným soc. zázemím zajistí podpora při

propuštění (tj. ubytování, poradenství, zaměstnání aj.), recidiva výrazně klesá. Tytéž výsledky jsme

zaznamenali při evaluaci projektu v rámci Sociálních inovací Změna je možná (OPLZZ), kde jsme

pracovali se skupinou 15osob při a po propuštění, z nich 12osob bylo s naší pomocí zaměstnáno a

stále pracuje v call centrech, 2 jsou v nařízené ústav. léčbě a 1 v komunitě pro drogově závislé. Žádný

z nich nerecidivuje, přestože roční projekt 30/6/2015 již skončil.

S recidivou jsou spojeny vysoké náklady na veřejné prostředky, které stát vynakládá (pobyt ve vězení

stojí denně až 1700Kč/os.), přičemž v případě jejich nezaměstnanosti po propuštění stát hradí jejich

soc. dávky aj.

Jsme si vědomi, že prací v jedné věznici nevyřešíme problém recidivy obecně, ale můžeme nastavit

systémy práce s těmito osobami, které mohou být rozvíjeny. Proto jsme připravili program

resocializace, který vychází z našich praktických zkušeností a současně navazuje na programy Věznice

Vinařice pro osoby na výstupu. Výrazně jsme posílili finanční poradenství, protože až 80% osob ve

výkonu trestu má exekuce a tím, že s nimi nepracují a neznají jejich výši, dochází k silné demotivaci

pracovat a jejich odchodu do šedé/černé ekonomiky, která je mnohdy svázána s kriminální činností.

Přechod mimo oficiální pracovní poměry pro stát představuje ztrátu na povinných odvodech a daních

a také s sebou nese výdaje soc. systému, neboť se taková osoba oficiálně ocitá bez prostředků.

 

Cílem projektu je pomoci osobám před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a dále po propuštění při jejich návratu do společnosti a pracovního života.

Nejrizikovějšími či nejproblémovějšími oblastmi těchto procesů jsou zejména:

  1. absence zaměstnání,
  2. oblast financí a dluhů,
  3. nevhodné nebo vůbec žádné pracovní návyky,
  4. nesamostatnost,
  5. a závislostní chování.

Hlavní cíl se skládá z těchto momentů:

1) Zlepšení finanční situace CS

2) Zvýšení možnosti sociálního a pracovního začlenění CS

3) Snížení výdajů z veřejných zdrojů

4) Zvýšení kvality života CS

5) Snížení recidivy

PLÁNOVANÉ VÝSTUPY PROJEKTU:

1) Vybraná CS v rozsahu 100 osob

2) Min. 80 osob, které absolvovaly resocializační program v plánovaném rozsahu

3) Poskytování poradenství CS v rozsahu 360 hodin, mentoringu v rozsahu 800 hodin

4) Vytvoření 3 tréninkových míst

5) Zhodnocení přínosů

Realizace projektu je plánována od 1.8.2016 do 31.1.2018, kdy je naplánováno ukončení projektu a dosažení stanovených cílů.